Privacy verklaring

verwerking van uw gegevens

We hechten als Bouwbedrijf Van Geresteijn veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Geresteijn Bouw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenkomstig het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn als volgt;

  • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • We vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
  • We nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
  • We geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen, als dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • We zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, deze zullen we respecteren

Als  Bouwbedrijf Van Geresteijn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het lezen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Dat kan telefonisch (0342-443700) of per email (info@geresteijnbouw.nl).